Regulamin

  1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z bezpłatych webinarów, organizowanych w ramach Wyzwania90dni i Akademii Biznesu. Organizatorem jest TingTong Apps Co., Ltd., spółka zarejestrowana w Tajlandii, 141 Moo 7 Paklok, Amphur Thalang Phuket Island, 83110 Thailand Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu +48 517 315 011 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wyzwanie90dni.pl
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z darmowych webinarów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z webinarów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, reklamowym czy też naruszającym dobra osobiste.
  4. Uczestnicy darmowych webinarów, oranizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. TingTong Apps Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
  5. Poprzez udział w webinarach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. TingTong Apps Co., Ltd. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
  6. Uczestnicy darmowych webinarów w TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
  7. TingTong Apps Co., Ltd. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Decyzja moderatora jest ostateczna i nieodwołalna, skutkuje dożywotnim zakazem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd.
  8. TingTong Apps Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa tajskiego.
  10. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby TingTong Apps Co., Ltd.