Regulamin

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://wyzwanie90dni.pl oraz jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.Sprzedającym jest TingTong Apps Co., Ltd., spółka zarejestrowana w Tajlandii, 146/5 Mu 7 Tambon Paklok, Amphur Thalang, Phuket Island 83110 Thailand Thailand Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 517 315 011 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wyzwanie90dni.pl
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń online i offline.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. TingTong Apps Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 7. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. TingTong Apps Co., Ltd. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 8. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
 9. Uczestnicy szkoleń i coachingów w TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 10. Umowa o świadczenie usług TingTong Apps Co., Ltd. może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.
 11. TingTong Apps Co., Ltd. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 12. TingTong Apps Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z 30-dniowej gwarancji zadowolenia.
 14. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@wyzwanie90dni.pl w terminie do 30 dni od dnia dokonania płatności.
 15. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
 16. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. 30 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego.
 17. Każda osoba wpłacająca opłatę rezerwacyjną w trakcie webinaru (szkolenia online) ma 170 dni kalendarzowych na przystąpienie do programu na który się zapisała lub zgłoszenie chęci wycofania swojego uczestnictwa i zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 18. Po upływie 170 dni kalendarzowych przystąpienie do wybranego programu na warunkach promocyjnych nie jest już możliwe. Nie jest również możliwy zwrot wpłaty na poczet rezerwacji miejsca (opłaty rezerwacyjnej).
 19. W celu zwrotu opłaty rezerwacyjnej należy napisać wiadomość e-mail na adres info@wyzwanie90dni.pl załączając potwierdzenie wykonania transakcji w formacie .pdf w terminie nie przekraczającym 170 dni kalendarzowych od daty wpłaty. Pieniądze zwracane są na to samo konto/kartę z którego została wykonana płatność przez uczestnika w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia i potwierdzenia zwrotu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa tajskiego.
 21. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby TingTong Apps Co., Ltd.
 22. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

Regulamin społeczności uczestników Wyzwania90dni®/Akademia Biznesu®:

 1. W VIP grupie na Facebook, grupie ogólnej, fanpage, kanale youtube, na portalu obowiązuje poniższy zestaw reguł:
  1. Zakaz publikowania jakichkolwiek reklam, zapraszania do fanpage, grup, szkoleń itp.
  2. Zakaz publikowania obrazków, linków, filmów, które nie są stworzone przez Ciebie (skup się jedynie na treściach, które dotyczą Ciebie i są przez Ciebie przygotowane)
  3. Zakaz jakiegokolwiek hejtu wobec członków grupy jak i drużyny programu (zarówno w grupie jak i poza nią) – wszelkie konflikty, problemy rozwiązujemy PRYWATNIE a nie na forum grupy. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na info@wyzwanie90dni.pl
  4. Osoby bez aktywnej subskrypcji programu nie mogą pisać ani postów, ani komentarzy
  5. Zakaz „podbijania” własnych postów komentarzami
  6. Zakaz namawiania innych uczestników do struktur biznesowych (mlm, revshare, piramid finansowych itp.) zarówno w grupach jak i poza nimi

Złamanie regulaminu wiążę się z trwałym usunięciem z grupy oraz utratą Gwarancji Zadowolenia. Zależy nam na jakości naszej społeczności dlatego będziemy wdzięczni za każde Twoje zgłoszenie odnośnie łamania naszego regulaminu przez innych uczestników

 1. Uczestnik, przystępując do programu uzyskuje 365 dni dostępu do konsultacji, programu, grupy, portalu, społeczności, Vip webinarów i innych elementów programu. Po zakończeniu tego okresu otrzyma jednorazową możliwość przedłużenia dostępu do wszystkich wyżej wymienionych elementów o kolejny rok za ułamek (wcześniej ustaloną kwotę) ceny zapłaconej za program. Przedłużenie ważności konta jest zawsze liczone od daty końca subskrypcji nie od daty płatności. W przypadku braku uregulowania płatności w przeciągu tygodnia od zakończenia subskrypcji dostęp do programu jest bezpowrotnie wyłączany.
 2. Kontakt z nami tylko poprzez email: info@wyzwanie90dni.pl, formularz kontaktowy https://wyzwanie90dni.pl/vip-area-home/kontakt/ (maile: Jan Gajos: j.gajos@wyzwanie90dni.pl, Krzysztof Król: krzysztof@wyzwanie90dni.pl) lub pod telefonem +48 517 315 011 (NIE ODPISUJEMY NA SMSy). Nie odpisujemy na wiadomości na portalu Facebook. Na prywatnych kontach skype kontaktujemy się z osobami, które mają aktywną subskrybcję i chcą umówić się na konsultacje.
 3. Absolutnie nie wolno udostępniać dostępu do programu lub jego elementów osobom trzecim. W przypadku wykrycia takiego działania – następuje usunięcie uczestnika z programu wraz z utratę 30 dniowej Gwarancji Zadowolenia.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje 30-dniową gwarancję zadowolenia. W celu skorzystania z niej – należy zgłosić nam w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dołączenia do programu (wykupienia pierwszej raty lub całości programu) na adres e-mail info@wyzwanie90dni.pl (wysłanie zgłoszenia na inny adres e-mail nie będzie brane pod uwagę i nie skutkuje rozpoczęciem procedury gwarancyjnej) chęć rezygnacji z podaniem Imienia, Nazwiska, Adresu e-mail używanego przy logowaniu do serwisu, daty płatności, linku do profilu na portalu Facebook, którym uczestnik jest zalogowany do naszej VIP grupy oraz potwierdzenie przelewu za program w formacie .pdf. W przypadku skorzystania z tej opcji uczestnik nie ma już nigdy w przyszłości możliwości korzystania z programu. Pieniądze zwracane są na to samo konto/kartę z którego została wykonana płatność przez uczestnika w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia i potwierdzenia Gwarancji Zadowolenia.
 5. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku, opinii lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 6. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. TingTong Apps Co., Ltd. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.