Regulamin

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://wyzwanie90dni.pl oraz jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.Sprzedającym jest TingTong Apps Co., Ltd., spółka zarejestrowana w Tajlandii, 141 Moo 7 Paklok, Amphur Thalang Phuket Island, 83110 Thailand Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 517 315 011 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wyzwanie90dni.pl
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń online i offline.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. TingTong Apps Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez TingTong Apps Co., Ltd. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 7. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. TingTong Apps Co., Ltd. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 8. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z 7-dniowej gwarancji zadowolenia.
 10. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@wyzwanie90dni.pl w terminie do 7 dni od dnia dokonania płatności.
 11. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
 12. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 7 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa tajskiego.
 14. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby TingTong Apps Co., Ltd.
 15. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.